Cây Cảnh

1.150.000
580.000
380.000
450.000
510.000
535.000
490.000
320.000
700.000

Chậu cây

35.000
35.000
35.000
15.000
20.000
15.000
50.000

Chậu Đất Nung

Chậu Đất Nung Trồng Lan

10.000

Chậu Trồng Cây

Chậu Xi Măng Đá Mài Boom

150.000
350.000