Cây Cảnh

Cây Ăn Trái

Vú Sữa Bơ Hồng

60.000

Cây Ăn Trái

Vú Sữa Tím MiCa

55.000

Cây Ăn Trái

Cây Nhãn Tím

70.000

Cây Ăn Trái

Cây Lựu Ấn Độ

Cây Ăn Trái

Cây Sơ Ri Lớn

Cây Ăn Trái

Cây Nhãn Long Lớn

Cây Ăn Trái

Cây Ăn Trái

Vú Sữa Bơ Hồng

60.000

Cây Ăn Trái

Vú Sữa Tím MiCa

55.000

Cây Ăn Trái

Cây Nhãn Tím

70.000

Cây Ăn Trái

Cây Lựu Ấn Độ

Cây Ăn Trái

Cây Sơ Ri Lớn

Cây Ăn Trái

Cây Nhãn Long Lớn

Chậu cây

90.000
290.000
15.00075.000
20.00050.000
15.000
50.000160.000

Chậu Đất Nung

Chậu Đất Nung Trồng Lan

10.00016.000

Chậu Trồng Cây

Chậu Xi Măng Đá Mài Boom

150.000350.000
350.000

Chậu Trồng Cây

Chậu Xi Măng Bầu Tròn

120.000230.000

PHÂN BÓN