Phân Kali Đỏ Nguyên Chất Túi 1kg

22.000

Kích Thích mầm hoa, kích thích ra hoa, đậu quả

Tăng năng suất – chất lượng nông sản.

Tăng độ ngọt và mùi thơm tự nhiên của nông sản, hoa quả.

Tăng khả năng sinh tổng hợp các chất trong cây trồng.