1. Giao hàng miễn phí

  • Đơn hàng cây để bàn có giá trị 1.000.000 đồng trở lên
  • Đơn hàng cây nội thất có giá trị 5.000.000 đồng trở lên

 

2. Giao hàng hỗ trợ một phần (các đơn hàng không thuộc diện giao hàng miễn phí)

Đối với cây để bàn, phân bón và dụng cụ làm vườn:

  • Các đơn hàng từ 0 – 5km với chi phí 20.000
  • Các đơn hàng 5 – 10km với chi phí 30.000
  • Các đơn hàng > 10km với chi phí 50.000

Đối với cây nội thất: S-Xanh sẽ gọi điện báo chi phí vận chuyển cho khách hàng trước khi giao hàng.