[:vi]1. Giao hàng miễn phí

  • Đơn hàng cây để bàn, phân bón có giá trị 1.000.000 đồng trở lên
  • Đơn hàng cây nội thất có giá trị 5.000.000 đồng trở lên
  • Đơn hàng trong phạm vi 0 – 5km.

2. Giao hàng hỗ trợ một phần (các đơn hàng không thuộc diện giao hàng miễn phí)

  • Các đơn hàng 5 – 10km với chi phí 20.000
  • Các đơn hàng > 10km với chi phí 50.000
[:]