Chậu cây

35.000
35.000
35.000
15.000
20.000
15.000
50.000

Chậu Đất Nung

Chậu Đất Nung Trồng Lan

10.000

Chậu Trồng Cây

Chậu Xi Măng Đá Mài Boom

150.000
350.000