Cây Cảnh

15.000

Cây Cảnh

Môn Black Magic

85.000
55.000
85.000

Cây Cảnh

Cây Lá Nho Đỏ

35.000
85.000

Cây Cảnh

Chuối Mỏ Két

45.000
150.000

Cây Cảnh

Cây Thài Lài Var

65.000

Chậu cây

15.000
20.000
15.000
50.000

Chậu Đất Nung

Chậu Đất Nung Trồng Lan

10.000

Chậu Trồng Cây

Chậu Xi Măng Đá Mài Boom

150.000
350.000

Chậu Trồng Cây

Chậu Xi Măng Bầu Tròn

120.000
80.000
12.000