Cây Cảnh

690.000
225.000
310.000
590.000
590.000
640.000
415.000

Cây Cảnh

Kim Phát Tài

540.000
435.000
375.000

Chậu cây

15.000
20.000
15.000
50.000

Chậu Đất Nung

Chậu Đất Nung Trồng Lan

10.000

Chậu Trồng Cây

Chậu Xi Măng Đá Mài Boom

150.000
350.000

Chậu Trồng Cây

Chậu Xi Măng Bầu Tròn

120.000
80.000
12.000