Men ủ phân Trichoderma 1kg

68.000

Khối lượng: túi 1kg
Thành phần:
+ Trichoderma spp.: 1×109 cfu/g
+ Bacillus subtilis: 1×109 cfu/g