Phân bón lá 20-20-20+TE

30.000

Phân bón lá 20-20-20+TE giúp phát triển cho mọi giai đoạn của cây một cách toàn diện thân, lá, rễ và hỗ trợ cây khỏe khi ra hoa, quả.