Cỏ Đồng Tiền

15.000

Cây được dùng để bàn. Chúng ta có thể trồng cây bằng đất hoặc thủy sinh bằng nước.

Cây hợp người tuổi Tỵ