Trúc Quân Tử

120.000

Kích thước: Chiều cao 2-2,5 mét

Cây xanh tốt, rễ mọc nhiều, nhiều nhánh